Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Wstęp deklaracji

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej https://inkubator.nowysacz.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: +48 18 4423568
E-mail: sekretariat@inkubator.nowysacz.pl
Adres korespondencyjny: ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz

Data publikacji strony internetowej: 2006

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-31

Strona podmiotowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Zamieszczone na stronie podmiotowej informacje publiczne, w  postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań NIP.
 • Zamieszczone na stronie podmiotowej informacje publiczne, w  postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej). Na podstronie, na której znajdują się ww. załączniki opisany jest alternatywny sposób dostępu.

Ułatwienia na stronie podmiotowej

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • nawigacja klawiszami
 • kontrastowe tło
 • możliwość wyboru koloru tła
 • możliwość odwracania kolorów
 • możliwość uruchomienia wersji obrazów w skali szarości
 • możliwość podkreślania linków
 • możliwość podświetlania linków
 • głosowy czytnik tekstu
 • mapa strony

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-01-01

Deklarację zaktualizowano dnia 2022-03-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Dyrektora Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Grzegorz Sus
e-mail: gsus@inkubator.nowysacz.pl
Telefon: +48 18 4423568

Procedura wnioskowo – skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z  zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości:

 • przy ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz

spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. wejście do budynku jest szerokie, brak obszarów kontroli,
 2. przestrzenie komunikacyjne budynku wolne od barier poziomych i  pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda),
 3. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i  rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do sekretariatu Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości i pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu – rampa podjazdowa, winda,
 4. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny – tablice informacyjne
 5. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 6. możliwość wstępu z psem asystującym,
 7. brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
 8. duży parking przed budynkiem.

Budynek znajduje się przy ulicy Wyspiańskiego 13 w Nowym Sączu, jest duży, czteropiętrowy i otoczony wysokim murem z cegły. Na bocznej ścianie, widocznej z głównej ulicy posiada duży napis NIP.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. zapewnienie komunikacji z Nowosądeckim Inkubatorem Przedsiębiorczości na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z  niepełnosprawnością ruchową.

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 07:00 – 15:00
Wtorek: 07:00 – 15:00
Środa: 07:00 – 15:00
Czwartek: 07:00 – 15:00
Piątek: 07:00 – 15:00
Sobota – Niedziela: nieczynne

EPUAP

Szybki kontakt

  Informacja w języku migowym


  Zobacz w nowym oknie.