Integracja-Praca-Nadzieja

O projekcie

Tytuł projektu: „Integracja- Praca- Nadzieja”

Numer umowy o dofinansowanie: DRP-X/97/TB/2022

Okres realizacji: 15.07.2022 do 31.12.2023

Dofinansowano ze środków:

Nazwa Funduszu: REZERWY FUNDUSZU PRACY

Nazwa Zadania: Integracja cudzoziemców na rynku pracy w ramach Konkursu „Razem Możemy Więcej”

Dofinansowanie: 1 199 949,00 zł

Całkowita wartość: 1 199 949,00 zł

Realizator 1 (Lider): Fundacja Rozwoju Regionalnego Viribus Unitis z Nowego Sącza

Realizator 2: Miasto Nowy Sącz-Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości

Celem Projektu „Integracja-Praca-Nadzieja”  jest zapewnienie integracji na rynku pracy poprzez aktywizację zawodową i rozwój przedsiębiorczości 302 cudzoziemców poszukujących pracy oraz ich integracja w społeczeństwie poprzez rozwój indywidualny i wzmocnienie aktywności w różnych obszarach życia społecznego.

Grupę docelową Projektu „Integracja-Praca-Nadzieja” stanowią 302 cudzoziemki, będące obywatelkami Ukrainy, które znalazły się w Polsce w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej oraz legalnie przybywają w Polsce-  100 % Uczestników projektu.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Ścieżka uczestnictwa w Projekcie będzie wyznaczana indywidualnie dla każdego Uczestnika uwzględniając następujące formy pomocy:

 • Profilowanie potrzeb i potencjału cudzoziemca (oczekiwania vs możliwości na rynku pracy),
 • Organizowanie kursów, szkoleń lub innych form kształcenia albo pomocy w znalezieniu, kwalifikowaniu i finansowaniu dostępnych szkoleń, kursów lub innych form kształcenia,
 • Profesjonalne doradztwo zawodowe i wsparcie w procesie aktywizacji zawodowej,
 • Wsparcie w zakresie zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce,
 • Wsparcie w procesie pośrednictwa pracy (świadczonego przez publiczne służby zatrudnienia i inne instytucje rynku pracy) i w kontaktach z pracodawcami,
 • Wsparcie asystenta integracyjnego,
 • Wsparcie psychologiczne,
 • Wsparcie prawne,
 • Warsztat integracyjny,
 • Grupy wsparcia,
 • Zapewnienie opieki nad osobami zależnymi,
 • Tłumaczenie na język ukraiński/rosyjski/język polski,
 • Zwrot kosztów dojazdu dla Uczestników na zajęcia.

INFORMACJA W JĘZYKU UKRAIŃSKIM:

Rekrutacja do projektu

W ramach projektu „Integracja-Praca-Nadzieja” planuje się przeprowadzenie 4 naborów rekrutacyjnych w miesiącu VII/VIII 2022, X/XI 2022, I/II 2023, V/VI 2023. Dopuszcza się zmianę terminów naborów w zależności od stopnia zainteresowania udziałem w zadaniu lub możliwości uruchomienia dodatkowych naborów (w razie potrzeby).

Ogłoszenie o naborze będzie publikowane na niniejszej stronie internetowej, szczegółowe informacje (w języku polskim oraz rosyjskim/ukraińskim) dostępne będą pod numerem telefonu +48693353680.

Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z opracowanym Regulaminem, w oparciu o Formularz Rekrutacyjny. Dokumenty będą przygotowane w języku polskim i ukraińskim.

Formularz rekrutacyjny będzie zawierał dane osobowe Kandydatki, informacje pozwalające na sprawdzenie spełniania warunków udziału w zadaniu (na podstawie złożonych oświadczeń) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Kryteria formalne rekrutacji (udziału w Projekcie):

– cudzoziemka, będąca obywatelką Ukrainy, która znalazła się w Polsce w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy i znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej

– legalnie przybywająca w Polsce

– płeć: kobieta

– wiek: 18- 60 lat

– miejsce zamieszkania: teren województwa małopolskiego.

Kryterium uzupełniające:

– kolejność zgłoszeń.

Formularze rekrutacyjne będzie można składać w wyznaczonych w ogłoszeniu o naborze punktach na terenie województwa małopolskiego, w sposób: osobisty, dostarczony pocztą (decyduje data wpływu do punktu). Zakwalifikowanie do zadania będzie odbywało się po przeprowadzeniu analizy złożonych formularzy.

Podczas rekrutacji będzie możliwość złożenia formularza w miejscu dostępnym dla osób z niepełnosprawnością, bez barier architektonicznych (m.in. toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością, dostępność publicznym transportem).

Rekrutacja do projektu – I nabór

Ogłaszamy I  nabór do projektu „Integracja-Praca-Nadzieja” !!!

Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z opracowanym Regulaminem, w oparciu o Formularz Rekrutacyjny. Dokumenty zostały przygotowane w języku polskim i ukraińskim.

Do pobrania:

Regulamin Rekrutacji

Formularz Rekrutacyjny

I nabór do projektu trwał będzie od 18.07.2022r. do 31.08.2022r.

Formularze rekrutacyjne będzie można składać w Biurze Projektu tj. ul. Myśliwska 4c/8 33-300 Nowy Sącz lub w siedzibie Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości tj. ul. Wyspiańskiego 13 33-300 Nowy Sącz w sposób: osobisty lub dostarczony pocztą (decyduje data wpływu do punktu). Zakwalifikowanie do projektu będzie odbywało się po przeprowadzeniu analizy złożonych formularzy.

Kryteria formalne rekrutacji (udziału w Projekcie):

– cudzoziemka, będąca obywatelką Ukrainy, która znalazła się w Polsce w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy i znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej

– legalnie przybywająca w Polsce

– płeć: kobieta

– wiek: 18- 60 lat

– miejsce zamieszkania: teren województwa małopolskiego.

Kryterium uzupełniające:

– kolejność zgłoszeń.

Podczas rekrutacji będzie możliwość złożenia formularza w miejscu dostępnym dla osób z niepełnosprawnością, bez barier architektonicznych (m.in. toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością, dostępność publicznym transportem) – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.

Szczegółowe informacje (w języku polskim oraz rosyjskim/ukraińskim) dostępne będą pod numerem telefonu +48693353680.

Zapraszamy do udziału !!!

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 07:00 – 15:00
Wtorek: 07:00 – 15:00
Środa: 07:00 – 15:00
Czwartek: 07:00 – 15:00
Piątek: 07:00 – 15:00
Sobota – Niedziela: nieczynne

EPUAP

Szybki kontakt

  Informacja w języku migowym


  Zobacz w nowym oknie.