Projekt „Mój szef to ja, mój szef ma POWER”


Dla kogo?

– dla 225 osób fizycznych w wieku 18-29 lat zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) lub uczących się na terenie powiatu limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego lub miasta Nowy Sącz będących osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w ewidencji urzędu pracy (min. 80% Uczestników/czek projektu) lub osobami biernymi zawodowo, które utraciły zatrudnienie/pracę po 01.03.2020 r. w wyniku COVID-19, zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Szczegółowe informacje w zakładce Uczestnicy/czki.

Jakie dofinansowanie możesz uzyskać?

23 050 zł bezzwrotnej dotacji na założenie własnej firmy

do 7 800 zł netto na pokrycie kosztów bieżących firmy w pierwszych 6 miesiącach jej prowadzenia (wsparcie pomostowe finansowe)

Kiedy skorzystać?

Projekt realizowany jest od 1 lutego 2021 roku do 30 czerwca 2023 roku.

Rekrutacja prowadzona będzie w ramach ogłaszanych naborów, rozpocznie się od marca/kwietnia 2021, a zakończy się najpóźniej w kwietniu/ maju 2022.
Terminy naborów formularzy rekrutacyjnych będą ogłaszane w zakładce Rekrutacja.

Kto prowadzi projekt?

Miasto Nowy Sącz- Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości

Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o.

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Sądecka Izba Gospodarcza.

Jaki jest cel projektu?

Celem głównym projektu jest wsparcie 225 osób (planowane 115 kobiet i 110 mężczyzn) spełniających kryteria grupy docelowej w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej do 30.06.2023r. poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe finansowe do 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności.

Jakie zadania realizujemy w projekcie?

– dla 225 osób – szkolenie ABC Przedsiębiorczości, dostępne na etapie poprzedzającym założenie działalności gospodarczej, z zakresu zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej oraz wsparcie eksperta dotacyjnego

– dla min. 209 osób – dotacja w wysokości 23 050,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej

– dla min. 209 osób – wsparcie pomostowe finansowe na pokrycie kosztów bieżących firmy w kwocie do 1 300 zł netto miesięcznie – do 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności,

– monitoring i kontrola prowadzenia działalności gospodarczej przez minimum 12 miesięcy oraz rozliczanie wsparcia pomostowego finansowego.

Jakie planujemy efekty?
– min. 214 osób uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje
– min. 209 osób podejmie działalność gospodarczą

Jakie są źródła finansowania projektu?
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, I Oś Priorytetowa Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu to 8349872,08 zł, w tym 7037272,19 zł dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje

Na stronie internetowej projektu „Mój szef to ja, mój szef ma POWER”  POWER.mojSZEFtoJA.pl znajdziesz m.in.:

– Regulaminy (szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie, uzyskiwania dofinansowania, jego rozliczenia)

– dane adresowe i kontaktowe.

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 07:00 – 15:00
Wtorek: 07:00 – 15:00
Środa: 07:00 – 15:00
Czwartek: 07:00 – 15:00
Piątek: 07:00 – 15:00
Sobota – Niedziela: nieczynne

EPUAP

Szybki kontakt

    Informacja w języku migowym


    Zobacz w nowym oknie.