Kryteria naboru

Firmy ubiegające się o uzyskanie pomieszczenia do prowadzenia działalności powinny brać pod uwagę:

  • powód i potrzebę wynajmu pomieszczenia,
  • chęć rozwoju firmy,
  • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • współdziałanie z innymi inkubowanymi firmami,
 • brak działalności konkurencyjnej w stosunku do innych firm będących w Inkubatorze,
 • zapotrzebowanie na powierzchnię obecnie i przewidywaną w przyszłości,
 • merytoryczny zakres działalności,
 • przygotowanie i doświadczenie zawodowe właścicieli firm i zatrudnionych pracowników,
 • dotychczasowe osiągnięcia jako przedsiębiorcy,
 • wartość merytoryczna biznes planu, analizy rynku i studium wykonalności przedsięwzięcia, możliwości finansowania,
 • nowatorstwo działalności na rynku,
 • innowacyjność pomysłu,
 • zbieżność działalności z Programem Społeczno – Gospodarczym Sądecczyzny,
 • działalność nie szkodząca środowisku naturalnemu.

Wymienione wyżej kryteria doboru i kwalifikacji mają na celu, by uczestnikami korzystającymi z pomocy Inkubatora stawały się firmy preferujące nowe technologie, patenty oraz wdrażające nowe rozwiązania, a ponadto wykorzystujące tzw. nisze rynkowe.

Firmy w ramach swojej działalności są zobowiązane do:

 • prawidłowego korzystania z powierzonego i udostępnionego majątku NIP,
 • terminowego opłacania czynszu za wynajmowany lokal,
 • terminowego opłacania podatku od nieruchomości od powierzchni objętej umową najmu,
 • zamontowania odrębnego licznika energii w przypadku najmu powierzchni produkcyjno – magazynowej.

Pomoc NIP w ramach przydzielenia lokalu i doradztwa trwać będzie do czasu wyinkubowania firmy, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat.

Firmy ubiegające się o uzyskanie pomieszczenia na działalność gospodarczą powinny złożyć wniosek, który zawiera:

A firmy już istniejące, dodatkowo:

 • oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą zobowiązań podatkowych,
 • oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą składek ZUS,
 • oświadczenie o niekaralności właścicieli firmy.

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 07:00 – 15:00
Wtorek: 07:00 – 15:00
Środa: 07:00 – 15:00
Czwartek: 07:00 – 15:00
Piątek: 07:00 – 15:00
Sobota – Niedziela: nieczynne

EPUAP

Szybki kontakt

  Informacja w języku migowym


  Zobacz w nowym oknie.